Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Kontinuálne inovačné vzdelávanie programu JA PvCR I

 

(prihláška na vzdelávanie učiteľov v programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu)

 

Vzdelávací program JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 je navrhnutý pre potreby učiteľov základných a stredných škôl rôznych typov a dáva pedagógom k dispozícii poznatky, informácie a praktické didaktické nástroje na iný typ prípravy študentov potrebných pre uľahčenie ich budúcej profesijnej orientácie, prostredníctvom schváleného voliteľného, či nepovinného predmetu podnikanie v cestovnom ruchu, ktorého odborným garantom je organizácia Junior Achievement Slovensko, n.o. Jeho základnou a dôležitou charakteristikou je to, že pomáha škole rozvíjať a podporovať kľúčové kompetencie žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešný vstup na trh práce a do života. Program vzdelávania JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 je zostavený v súlade s platnou legislatívou v zmysle §35 ods. 2 Zákona č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 

Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie 12 mesiacov s časovou dotáciou 110 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 13. august 2018. Za úspešné ukončenie tohto inovačného vzdelávania je možné získať 25 kreditov.

Učiteľ sa môže prihlásiť na kreditové kontinuálne inovačné vzdelávanie alebo môže vzdelávanie absolvovať bez kreditov.

Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
  • učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplne stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
  • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Vyučovacie predmety: aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, cestovný ruch, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku.

Forma štúdia je kombinovaná – prezenčná (50 hodín) a dištančná (60 hodín). Vzdelávací program sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí predmetu podnikanie v cestovnom ruchu.

 

Modul 1: Úvod do problematiky ekonómie, manažmentu a podnikania - online učebnica

Forma: dištančné štúdium

Cieľom kurzu je získať a osvojiť si aktuálne poznatky a zdokonaliť odbornú spôsobilosť v oblasti podnikania, ekonómie a finančnej gramotnosti. Zároveň osvojenie si e-learningových techník a ich aplikácia a využitie vo vyučovacom procese. Vzdelávanie prebieha dištančne – prostredníctvom portálu www.vzdelavanie.jaslovensko.sk. Online ekonómia je moderný vzdelávací portál, ktorý Vám pomôže pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu.

Informácie o obsahu kurzu, systéme práce a podmienky úspešného ukončenia modulu nájdete na stránke portálu.

 

Modul 2: Úvodný tréning k metodike predmetu podnikanie v cestovnom ruchu

Forma: prezenčné štúdium

Úvodný tréning je realizovaný od 18. do 20. augusta 2018 v Belušských Slatinách.

Požiadavka na splnenie modulu je 100% osobná účasť na celom tréningu, ako aj úspešné absolvovanie 1. kapitoly v online učebnici ekonómie.

Počas tréningu učiteľov sú učitelia oboznámení s programom JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 a jeho metódami, absolvujú inštruktáž k online učebnici predmetu, sú im predstavené súťaže a príležitosti v rámci programu a spolupráca s organizáciou. Získajú vedomosti o inovatívnych metodických postupoch ako vyučovať predmet podnikanie v cestovnom ruchu 1 a použiť na základe vlastného zážitkového učenia, motivujúce vyučovacie metódy vhodné pre výučbu podnikateľského vzdelávania a cestovného ruchu.

 

Modul 3: Trendy a možnosti cestovného ruchu

Forma: prezenčné štúdium

Cieľom modulu je zdokonaliť a rozšíriť si vedomosti o cestovnom ruchu so zameraním na cestovný ruch domáci aj zahraničný a získať vedomosti a schopnosti v oblasti doplňujúcich aktivít a príležitostí vhodných pre prácu so žiakmi.

Modul je realizovaný ako jednodňové pracovné stretnutia učiteľov. Tie budú realizované podľa regiónov - obvykle v Banskej Bystrici, Trenčíne a v Košiciach.

Požiadavka na splnenie modulu je 100% osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.

 

Modul 4: Podnikanie v cestovnom ruchu

Forma: dištančné štúdium

Cieľom modulu je získať vedomosti a spôsobilosti potrebné k riešeniu prípadových štúdií, cvičeniam a zadaniam z oblasti cestovného ruchu a zdokonaliť porozumenie tomu, že cestovný ruch je oblasť podnikania, ktorá má silný globálny charakter a tak vzájomne ovplyvňuje HDP mnohých krajín.

Modul sa realizuje formou časovo ohraničených učebných- tematických blokov/kapitol.

 

Modul 5: Cestovný ruch vo vyučovacom procese

Forma: prezenčné štúdium

Cieľom modulu je inovovať prezentačné metódy a nástroje, akými možno dospieť k novým nápadom a priviesť ich k realizácii, zdokonaliť postupy obsiahnuté v kreatívnych a inovatívnych metódach, získať vedomosti a spôsobilosť aplikovať vhodné motivujúce metódy pri výučbe cestovného ruchu a ekonómie, ktoré vytvárajú predpoklad pre pochopenie základných ekonomických pojmov a vzťahov a získať informácie o vzdelávaní prostredníctvom supervíznych metód.

Modul je realizovaný ako jednodňové pracovné stretnutia učiteľov začiatkom mesiaca marec podľa regiónov - obvykle Banská Bystrica, Trenčín a Košice. S presnými termínmi a miestami budete včas oboznámení.

Požiadavka na splnenie modulu je 100% osobná účasť na prezenčnej forme daného modulu.

 

Záverečná prezentácia - môžu sa jej zúčastniť všetci frekventanti, ktorí splnili podmienky zvládnutia všetkých piatich modulov. Uskutoční sa formou praktickej ukážky a pohovoru pred trojčlennou komisiou, ktorú zostaví a menuje štatutárny zástupca JA Slovensko z radov lektorov.

Pozrite si všetky informácie o ukončení kontinuálneho inovačného vzdelávania .

V prípade záujmu vyplňte prihlášku na vzdelávanie v programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať programového manažéra Mariána Beluška na adrese belusko@jaslovensko.sk alebo telefónnom čísle 0911 268 884.