Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu 2020-2021

 

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška do programu Podnikanie v cestovnom ruchu pre šk. rok 2020/2021

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom zabezpečí jeho zaradenie do vyučovacieho procesu v šk. r. 2020/2021 a vytvorí vyučujúcemu a študentom adekvátne podmienky na realizáciu programu na škole. Podľa možností umožní účasť pedagóga a študentov na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

Údaje o organizácii: 

Junior Achievement Slovensko, n.o.
Pribinova 4195/25, 811 09  Bratislava

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu: 
SK76 8330 0000 0025 0123 3450

 

Program Podnikanie v cestovnom ruchu 1 je spoplatnený sumou 40,- € na 1 školský rok (bez ohľadu na počet tried programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1).

V školskom roku 2020/2021 máme pre vás ponuku/zľavu z poplatkov za vzdelávacie programy:

1. Ak je škola zapojená v jednom školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 40,- €.

2. Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom súčasne poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch programov uhradí sumu 80,- €. Za zapojenie sa do štvrtého a prípadne aj piateho ďalšieho vzdelávacieho programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 40,- € za program.

3. Ak je škola zapojená do minimálne šiestich rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za šesť vzdelávacích programov.
 

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program.

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

 

Prečítajte si aj Pravidlá a podmienky prihlasovania

    
Škola
Názov:
(napr. Obchodná akadémia)
     
Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:  
Telefón: Fax:
e-mail: IČO:
VÚC: DIČ:
Okres :    
Riaditeľ
     
Titul:    
Meno: Priezvisko:
    
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte do 7 pracovných dní od doručenia prihlášky na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným daňovým dokladom.  

 

Totožné s údajmi školy.
Iné fakturačné údaje.

 

Vyplňte iba v prípade, že sú iné ako údaje školy.

Názov:    
Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
email:    
    
                       

Máme záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.
    
Učiteľ
Vyučovať program môže len učiteľ vyškolený organizáciou Junior Achievement Slovensko, ktorý získal osvedčenie vyučovať predmet podnikanie v cestovnom ruchu úspešným absolvovaním inovačného vzdelávania. 
Titul:    
Meno: Priezvisko:
Ulica a číslo:  Mesto: 
Dátum narodenia: PSČ: 
Telefón (osobný): Email (osobný):
Aprobácia: Učiteľ vyučuje predmety:

Jazykové znalosti:

(uveďte cudzí jazyk a jeho úroveň, ktorý ovládate)

slovom: písmom:
slovom: písmom:
       
 
Učiteľ JE vyškolený pre daný program.
Učiteľ NIE JE vyškolený pre daný program.

 

Bol vyškolený v roku: 

 

Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
    
Trieda č. 1
 
Predpokladaný počet študentov v triede:   
Program sa bude realizovať v počte hodín  ako:   
povinný predmet
nepovinný predmet
voliteľný predmet
krúžok
    
Trieda č. 2
 
Predpokladaný počet študentov v triede:   
Program sa bude realizovať v počte hodín  ako:   
povinný predmet
nepovinný predmet
voliteľný predmet
krúžok
    

Ďalšie informácie, ktoré nám chcete/potrebujete dať vedieť:

    
Prihlášku vyplnil
Meno a priezvisko:    
Funkcia:    
Mesto:    
Email:    
Dátum: 18.02.2020 15:29
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

    
Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

    

Pred odoslaním formulára skontrolujte správnosť vyplnených údajov!