Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Podpora inovácií v podnikaní

JA Slovensko, v spolupráci s partnerom Monsanto Fund, prináša študentom JA Firiem a programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu projekt pod názvom Podpora inovácií v podnikaní. Cieľom projektu je poskytnúť študentom informácie z oblasti podnikania v poľnohospodárstve ako jednu z alternatív pre rozbehnutie ich inovatívneho biznisu či rozvoj ich projektového nápadu.

Zamestnanci spoločnosti Monsanto a ďalší odborníci z agro sektora pôsobia v projekte ako konzultanti z praxe. Využívajú pritom svoje vedomosti a skúsenosti, oboznamujú študentov o možnostiach kariéry v poľnohospodárskom priemysle a poskytujú im odbornú podporu. V školskom roku 2016/2017 sa do projektu zapojilo 380 študentov z viac ako 40 škôl.

V projekte pokračujeme aj v tomto školskom roku a pre študentov pripravujeme nasledovné aktivity:

Po realizácii oboch týchto projektových aktivít vyžrebujeme 10 škôl spomedzi všetkých zapojených, ktoré budú mať možnosť nominovať 6 svojich žiakov pre účasť na ESP teste bez poplatku. Samozrejme, že nominovaní študenti musia spĺňať všetky kritériá pre účasť na ESP teste, a síce: byť v aktuálnom šk. roku študentom JA Firmy a mať vyplnené oba sebahodnotiace dotazníky. Viac info o projekte ESP nájdete tu: www.firma.jaslovensko.sk/esp.

 

Partner projektu

 

Kontakt

Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk