Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Môj projekt pre región

Súťaž Môj projekt (pre región) bude už v školskom roku 2019/2020 súčasťou nového programu - Zručnosti pre úspech.
Jej nastavenie a podrobnejšie informácie zverejníme čoskoro.

Súťaž projektov študentských tímov vzdelávacieho programu Podnikanie v cestovnom ruchu je postavená na prezentácii konkrétneho projektu, ktorý súťažný tím navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci ostatných spolužiakov. Základným cieľom je podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.

 • Účastnícky poplatok: 5,- €
 • Číslo účtu IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453, variabilný symbol 262
 • Poplatok zaplatí každý tím – informáciu o zaplatení je potrebné uviesť v online prihláške. V prípade nezaplatenia poplatku stratíte možnosť byť vo výbere pre súťaž Môj projekt (pre región).
Zásady správania sa na súťaži

Prosíme všetky tímy, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami.

 • V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 • Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti (podanie ruky a pod.).
 • Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 • Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 • Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 • V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov. Riadi sa nimi každý tím.
 • Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 • Verejnosť je súčasťou súťaže, potleskom vzdávajú česť víťazom aj porazeným.
 • Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 • Je dôležité svojim správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 • Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.