Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Môj projekt pre región

Súťaž Môj projekt pre región bude už v školskom roku 2019/2020 súčasťou nového programu - Zručnosti pre úspech.
Jej nastavenie a podrobnejšie informácie zverejníme čoskoro.

Súťaž projektov študentských tímov vzdelávacieho programu Podnikanie v cestovnom ruchu je postavená na prezentácii konkrétneho projektu, ktorý súťažný tím navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci ostatných spolužiakov. Základným cieľom je podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.

 • Účastnícky poplatok: 5,- €
 • Číslo účtu IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453, variabilný symbol 262
 • Poplatok zaplatí každý tím – informáciu o zaplatení je potrebné uviesť v online prihláške. V prípade nezaplatenia poplatku stratíte možnosť byť vo výbere pre súťaž JA Môj projekt pre región.
Čo preto musíte urobiť?

 1. Na webstránkach si pozorne si prečítajte všetky informácie týkajúce sa tejto súťaže.
 2. Ak sa rozhodnete prezentovať tímovo, a nie ako jednotlivci, vytvorte ideálne dvojčlenný tím študentov, ktorí dobre spolupracujú.
 3. Úlohou súťažiaceho jednotlivca alebo tímu je vypracovať a zrealizovať projekt sám alebo za pomoci ostatných spolužiakov v triede, ktorý by mohol byť dobrým nápadom na prezentáciu, zviditeľnenie lokality, regiónu, historických pamiatok, remeselníkov, atrakcií, či iných zaujímavostí, ktoré by podporili rozvoj a priniesli čiastkové riešenie problematiky rozvoja cestovného ruchu daného regiónu.

Na korešpondenčnom kole, prostredníctvom videovizitky môže jednotlivec alebo tím prezentovať nápad, myšlienku, projekt s krokmi už zrealizovanými v prípade, ak ku dňu súťaže ešte nedošlo k jeho dokončeniu. Ak so svojou videovizitkou a projektom súťažiaci jednotlivec alebo tím postúpi do celoslovenského kola, vo finále je ideálne prezentovať už dokončený projekt s využitím v cestovnom ruchu, prípadne v čase konania finále projekt zrealizovaný na 50% s reálnym dokončením do začiatku nového školského roka.

 

 1. Vyplniť a odoslať online prihlášku do súťaže, v ktorej je potrebné uviesť informáciu potvrdzujúcu zaplatenie účastníckeho poplatku najneskôr do 30. apríla 2019. Prihláška je zverejnená na tejto webstránke.
 2. Do súťaže sa môžu prihlásiť najviac dvaja jednotlivci, resp. dva tímy alebo kombinácia jednotlivca a tímu za jednu triedu, pričom nemôžu prezentovať ten istý projekt / výstup.
 3. Súťažiaci nemôžu prezentovať ten istý projekt, prípadne ani s menšími obmenami, ktorý bol realizovaný za posledné 4 roky na danej škole. 

 

Vzhľadom k tomu, že sme po finále súťaže JA Môj projekt pre región v školskom roku 2015/2016 obdržali oficiálnu sťažnosť na porušenie podmienky prezentovania toho istého projektu z minulosti, avšak vo vzťahu k inej súťaži a to súťaži tímov JA Vitajte v našom regióne, organizovanú v tom istom školskom roku ako bola aj súťaž JA Môj projekt pre región, radi by sme rozptýlili pochybnosti o prezentovaní niektorých nápadov, ktoré sa vyskytli aj na súťaži JA Vitajte v našom regióne v rovnakom školskom roku, v akom sa organizuje aj súťaž  JA Môj projekt pre región, zverejňujeme oficiálne stanovisko k sťažnosti.

 

Základnou podmienkou je, že tím bude na súťaži prezentovať vlastný projekt. Nie je možné prezentovať cudzie výstupy, t.j. oficiálne reklamno - propagačné materiály, upútavky, ...

Súťaž sa realizuje na dvoch úrovniach:

 1. Korešpondenčné kolo - výber postupujúcich projektov odbornou porotou,
 2. Celoslovenské finále – JA MÔJ PROJEKT PRE REGIÓN.
Slovo vyučujúcim

V samotnej videovizitke sa, prosím, vyvarujte hlavne len samotnému popisu regiónu. Súťaž je o prínose žiakov, ich nápadoch a návrhoch, ako dostať do povedomia nové skutočnosti zo svojho okolia, ktoré by následne mohli prilákať ďalších návštevníkov.

 

30. apríl 2019

Korešpondenčné kolo súťaže - uzávierka prihlášok do súťaže spolu so zaslaním videovizitky 

13. júna 2019

Celoslovenské finále – JA Môj projekt pre región - Banská Bystrica

 

*V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.