Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažné kategórie a ocenenia

Hlavné kategórie

TOP podnikateľský nápad

Cieľom kategórie je podnietiť študentov hľadať príležitosti k podnikaniu s využitím zdrojov v regióne, v ktorom žijú.

Hodnotiť sa bude:

 • nápad,
 • reálnosť produktu a životaschopnosť,
 • podnikateľský potenciál,
 • význam pre cestovný ruch,
 • udržateľnosť a finančná výkonnosť,
 • inovatívnosť.

Je dôležité, aby si študenti predstavili v úlohe porotcov svojich budúcich investorov. Ľudí, ktorým chcú čo najlepšie predať svoj nápad. Presvedčiť ich, že do ich myšlienky sa oplatí investovať. Preto je dôležité, aby porotcom odprezentovali, že ich nápad má dostatočný podnikateľský potenciál (taký, ktorý zaujme a poskytne dostatočný dôvod na investície a riziko s tým spojené).

Rovnako je dôležité, aby študenti predstavili konkrétne kroky, ktoré treba uskutočniť alebo už uskutočnili k tomu, aby sa ich nápad/projekt/úsilie stalo skutočným podnikaním.

Zaujímavé budú aj ďalšie možnosti rozvoja a napredovania ich nápadu/projektu.

Rovnako bude dôležité predstaviť finančnú udržateľnosť nápadu a jeho schopnosť prinášať zisk.

Nemenej dôležitou je inovatívnosť nápadu a jeho odlišnosť od konkurencie.

 

Porota sa môže pýtať nasledujúce otázky:

 • Má prezentovaný nápad dostatočný podnikateľský potenciál (taký, ktorý poskytne dostatočný dôvod na investície a riziko s tým spojené)? Je dôležité, aby študenti predstavili konkrétne kroky, ktoré treba uskutočniť alebo už uskutočnili k tomu, aby sa ich nápad/projekt/úsilie stalo skutočným podnikaním.
 • Aké možnosti rozvoja a napredovania má ich nápad?
 • Aký vplyv bude mať ich podnikanie na lokálny trh?
 • Bude ich nápad finančne udržateľný?
 • Bude prinášať v budúcnosti zisk? Je ich nápad inovatívny?
 • Čím sa odlišuje od prípadnej konkurencie?
Tímová prezentácia regiónu

Zámerom je posúdiť, ako efektívne vie súťažný tím v stánku využiť potenciál súťaže na prezentovanie svojho regiónu, produktu a na prezentáciu svojej práce.

Očakáva sa, že členovia súťažného tímu sa budú správať ako na reálnom veľtrhu a viesť potencionálneho zákazníka predajným procesom až po jeho zavŕšenie: počúvanie zákazníka, zodpovedanie otázok, využívanie obchodnej taktiky, a preukázanie znalostí o produkte.

Hodnotiť sa bude:

 • vzájomná spolupráca členov tímu, spôsob ich komunikácie medzi sebou i navonok,
 • zohratosť tímu,
 • spôsob akým reprezentujú súťažiaci svoj tím,
 • spôsobom akým súťažný tím pracuje s potenciálnym zákazníkom/návštevníkom ich stánku,
 • takisto je posudzovaná znalosť členov tímu a ich informovanosť o danom regióne,
 • originálnosť nápadu ako zaujímavo prezentovať región,
 • celkový vzhľad stánku,
 • úroveň propagačných materiálov,
 • obsahová stránka prezentácie.

Porota sa môže zamerať na to, či sa študenti správajú ako na reálnom veľtrhu a či aktívne pristupujú k potenciálnym záujemcom. Pomáhajú si členovia tímu vzájomne pri prezentácii? Je možné medzi nimi vnímať tímového ducha? Ako vystupujú navonok (napr. aj v „nestrážených“ chvíľach)? Sú členovia tímu oblečení tak, že to podporuje ich prezentáciu? Majú členovia súťažného tímu znalosti o prezentovanom regióne? Je výstavný stánok pre verejnosť príťažlivý? Má použitá kreativita jasnú súvislosť medzi prezentovaným regiónom, vizuálnym zobrazením výstavného stánku a propagačnými materiálmi? Má študentský tím k dispozícii propagačné materiály? Zodpovedajú propagačné materiály charakteru prezentácie a cieľovej skupine návštevníkov, pre ktorých sú určené?

 

Ocenenia

Prezentačné vystúpenie súťažného tímu
 • Žiaci si môžu pripraviť prezentáciu svojho tímu, alebo regiónu/mesta, ktorú predvedú na pódiu počas súťažného dňa.
 • Vo svojich prezentáciách môžete informovať o Vašich doterajších úspechoch, skúsenostiach, o aktivitách, ktoré ste zrealizovali v rámci programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu, o veselých i menej zábavných zážitkoch, kreativite sa medze nekladú. Spolupráca, interakcia a vzájomná podpora členov tímu je prejavom tímového ducha.
 • Časová dotácia prezentácie je maximálne 4 minúty. Minimálny čas, ktorý prezentácia musí mať je 3 minúty. Všetky súčasti týkajúce sa prezentácie (napríklad videá, hudba), musia byť uskutočnené v rámci prideleného časového úseku.
 • Prezentácie sa musia aktívne zúčastniť všetci členovia súťažného tímu (každý musí na pódium vyjsť a prispieť hovoreným slovom), pričom prezentáciu môžu viesť výlučne členovia súťažného tímu. Učiteľ, resp. niekto mimo tímu, môže pre tím "odklikávať" prezentáciu v počítači.
 • Študenti budú mať k dispozícii prezentér. 
 • Ocenený bude len víťazný súťažný tím.

*Pre technické zabezpečenie bezproblémového prehrávania prezentácií je potrebné najneskôr vo štvrtok 4. apríla 2019  zaslať pripravenú prezentáciu programovému manažérovi na mailovú adresu belusko@jaslovensko.sk  (v elektronickom formáte vrátane akýchkoľvek jej súčastí). Pri prezentovaní nebudete mať prístup k internetu.  Povolenými formátmi sú PowerPoint a Prezi (potrebujeme celú offline prezentáciu, nestačí nám link), akékoľvek iné formáty je potrebné vopred konzultovať s programovým manažérom. Po danom termíne, ani v deň súťaže už nebude možné robiť v prezentácii žiadne zmeny ani k nej pridávať žiadne ďalšie súčasti. Ak sú posielané súbory väčšie ako 10 MB, môžete ich poslať cez externé úložiská, napr. www.wetransfer.com , www.ulozto.cz .

Maskot podujatia
 • Súťaže sa môže zúčastniť jeden člen (z piatich súťažiacich) z každého tímu.
 • Hodnotiť sa bude originalita prejavu a kostýmu a tiež akým spôsobom bude čo najpresvedčivejšie prezentovať svoj región, či dopĺňať prezentáciu svojho tímu, ich činnosti, nápadu, prípadne nimi prezentovaný región.
 • Očakáva sa, že maskot bude primerane aktívny počas celého trvania veľtrhu. Pamätajte však aj na jeho pohodlie a bezpečnosť a primerané prestávky (V komerčnom prostredí sa používa pravidlo cca 20 minút aktivity (v oblečení maskota) a 10 minút prestávky (bez masky) - vy si to však nastavte podľa vašich podmienok a potrieb).
 • Maskot musí byť počas vyhlasovania výsledkov súťaže pripravený a oblečený v kostýme, aby si mohol, v prípade výhry, prísť pohotovo prevziať cenu na pódium.
Cena študentov
 • V hodnotení študentskou porotou bude udelené ocenenie za 1. miesto.

POZNÁMKA:
Najúspešnejší tím v hodnotení odbornou porotou, ktorý bude pokračovať v štúdiu PvCR druhým ročníkom a svoj produkt zrealizuje v praxi JA Firmou v cestovnom ruchu, bude mať možnosť zúčastniť sa medzinárodného veľtrhu. Podmienkou bude dostatočná znalosť anglického jazyka.

Záväzky, ktoré plynú víťazovi:

Regionálne medializovanie súťaže (napr. články do miestnych novín, príspevky do rozhlasového vysielania ...)