Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Kontinuálne inovačné vzdelávanie programu JA PvCR II

 

(prihláška na vzdelávanie učiteľov v programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu)

Vzdelávací program JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2 je voliteľným pokračovaním, resp. nadstavbou vzdelávacieho programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1. Preto nevyhnutnou podmienkou absolvovania kontinuálneho inovačného vzdelávania JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2 je absolvovanie predchádzajúcej časti JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1.

Program JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2 je navrhnutý pre potreby učiteľov základných a stredných škôl rôznych typov a dáva pedagógom k dispozícii poznatky, informácie a praktické didaktické nástroje na iný typ prípravy študentov potrebných pre uľahčenie ich budúcej profesijnej orientácie, prostredníctvom schváleného voliteľného, či nepovinného predmetu podnikanie v cestovnom ruchu, ktorého odborným garantom je organizácia Junior Achievement Slovensko, n.o. Jeho základnou a dôležitou charakteristikou je to, že pomáha škole rozvíjať a podporovať kľúčové kompetencie žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešný vstup na trh práce a do života. Program vzdelávania JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2 je zostavený v súlade s platnou legislatívou v zmysle §35 ods. 2 Zákona č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 

Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie 12 mesiacov s časovou dotáciou 110 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 13. august 2018. Za úspešné ukončenie tohto inovačného vzdelávania je možné získať 25 kreditov.

Učiteľ sa môže prihlásiť na kreditové kontinuálne inovačné vzdelávanie alebo môže vzdelávanie absolvovať bez kreditov.

Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
  • učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplne stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
  • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Vyučovacie predmety: aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, cestovný ruch, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku.

Forma štúdia je kombinovaná – prezenčná (68 hodín) a dištančná (42 hodín). Vzdelávací program sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí predmetu podnikanie v cestovnom ruchu.

 

Modul 1: Úvodný tréning k metodike programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2 a simulačné cvičenie k JA Firme 

Forma: prezenčné štúdium

Úvodný tréning je realizovaný od 20. do 24. augusta 2018 v Belušských Slatinách.

Požiadavka na splnenie modulu je 100% osobná účasť na celom tréningu.

Počas tréningu učiteľov sú učitelia oboznámení s programom JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2 a jeho metódami, sú im predstavené súťaže a príležitosti v rámci programu a spolupráca s organizáciou. Získajú schopnosti a zručnosti ako definovať, vysvetliť a sprostredkovať ekonomické pojmy na príkladoch s využitím praktických a inovatívnych metód s použitím simulácie JA Firmy, taktiež, ako rozvíjať podnikateľské zručnosti a finančnú gramotnosť  a osvojiť si ciele účtovnej evidencie a aplikovať ich v rámci simulovanej JA Firmy.

 

Modul 2: Podnikanie bez hraníc

Forma: prezenčné štúdium

Cieľom modulu je zdokonaliť a rozšíriť si vedomosti a zručnosti vo využívaní a práci s inovatívnymi modernými vzdelávacími prvkami – learning-by- doing, IT technológiami, videokonferenciami, sociálnymi sieťami a pod. Ďalej, inovovať schopnosti a zručnosti rozvíjania kreativity a tvorivosti, tímovej spolupráce v projektovom vyučovaní a získať vedomosti, zručnosti a schopnosti ako realizovať spoluprácu v špecifickom medzi-kultúrnom prostredí.

Modul je realizovaný ako jednodňové pracovné stretnutia učiteľov. Tie budú realizované podľa regiónov - obvykle v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach.

Požiadavka na splnenie modulu je 100% osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.

 

Modul 3: Podnikanie v cestovnom ruchu 2

Forma: dištančné štúdium

Cieľom modulu je získať vedomosti a zručnosti v analyzovaní primárnej a sekundárnej ponuky cestovného ruchu, mikro a makroprostredia podniku cestovného ruchu; inovovať vedomosti v oblasti organizácie podnikov orientovaných na cestovný ruch (organizačná štruktúra, založenie, distribúcia, komunikácia). Ďalej, získať aktuálne vedomosti z oblasti kalkulácie a cenotvorby a prepočtov rentability a efektivity, aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri realizácii ponúk a získavaní a spracovávaní spätných väzieb od klientov.

Modul sa realizuje formou časovo ohraničených učebných- tematických blokov/kapitol.

 

Modul 4: Manažérske ekonomické cvičenia

Forma: dištančné štúdium

Cieľom modulu je získať možnosť precvičiť si získané teoretické poznatky a aplikáciu rôznych stratégií na základe vlastných analýz. Rovnako získať vedomosti ako aplikovať základné ekonomické princípy do hospodárskych operácií, napr. prispôsobiť cenu pri zmene požadovaného množstva, pripraviť reklamnú kampaň s cieľom zvýšiť dopyt, analyzovať produktivitu a náklady a nadobudnúť schopnosť vytvoriť jednoduchý riešený príklad z účtovnej evidencie.

Modul sa realizuje formou e-learningu.

 

Modul 5: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia

Forma: prezenčné štúdium

Cieľom modulu je zdokonaliť prezentačné schopnosti metód a nástrojov, akými možno dospieť k novým nápadom a priviesť ich do realizácie. Vylepšiť overené postupy obsiahnuté v kreatívnych a inovatívnych metódach v konkrétnych situáciách vo vyučovacom procese. Aplikovať pri výučbe ekonómie vhodné motivujúce a inovatívne metódy, ktoré vytvárajú predpoklad pre pochopenie základných ekonomických pojmov a vzťahov a v neposlednom rade uplatniť základnú pedagogickú diagnostiku účinnosti zvolených inovatívnych postupov

Modul je realizovaný ako jednodňové pracovné stretnutia učiteľov. Tie budú realizované podľa regiónov - obvykle v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach.

Požiadavka na splnenie modulu je 100% osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.

 

Záverečná prezentácia - môžu sa jej zúčastniť všetci frekventanti, ktorí splnili podmienky zvládnutia všetkých piatich modulov. Uskutoční sa formou praktickej ukážky a pohovoru pred trojčlennou komisiou, ktorú zostaví a menuje štatutárny zástupca JA Slovensko z radov lektorov.

Pozrite si všetky informácie o ukončení kontinuálneho inovačného vzdelávania .

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať programového manažéra Mariána Beluška na adrese belusko@jaslovensko.sk alebo telefónnom čísle 0911 268 884.