Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ukončenie kontinuálneho inovačného vzdelávania JA PvCR 2

Program kontinuálneho inovačného vzdelávania programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2
Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončenie vzdelávania
Kontinuálne inovačné vzdelávanie v zmysle Zákona MŠVVaŠ SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu a získanie osvedčenia:

1. Absolvovanie všetkých modulov kontinuálneho inovačného vzdelávania.

 • Modul č. 1 (

  Úvodný tréning k metodike programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2 a simulačné cvičenie k JA Firme

  )

100% - ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu. Schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov, aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy z oblasti cestovného ruchu, frekventanti preukážu priebežne počas druhého modulu pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektorský zbor.

 • Modul č. 2 (Podnikanie bez hraníc)

100% - ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.

 • Modul č. 3 (Podnikanie v cestovnom ruchu 2)

Ferkventant dištančnou formou má získať vedomosti a zručnosti v analyzovaní primárnej a sekundárnej ponuky cestovného ruchu, mikro a makroprostredia podniku cestovného ruchu. Inovovať vedomosti v oblasti, organizácie podnikov orientovaných na cestovný ruch (organizačná štruktúra, založenie, distribúcia, komunikácia). Získať aktuálne vedomosti z oblasti kalkulácie a cenotvorby a prepočtov rentability a efektivity, aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri realizácii ponúk a získavaní a spracovávaní spätných väzieb od klientov.

 • Modul č. 4 (Manažérske ekonomické cvičenia)

Schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov, aplikovať vedomosti z oblasti cestovného ruchu, analyzovať javy a vzťahy trhového prostredia, frekventanti preukážu priebežne pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektor/tútor.

 • Modul č. 5 (Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia)

 

100% - ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.

Úspešné absolvovanie všetkých modulov je predpokladom k zvládnutiu záverečnej prezentácie. Frekventant je pripustený k záverečnej prezentácii prípadne k overeniu profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti pokiaľ odovzdal, podľa zadania a inštrukcií, riadne vypracovanú záverečnú prácu v stanovenom termíne.

 

2. Metodicky spracovaná ukážka s prvkami inovatívnych postupov z oblasti podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania, s aplikáciou do vyučovacieho predmetu podnikanie v cestovnom ruchu vo forme spracovanej lekcie a jej prezentácie.

3. Záverečná prezentácia bude prebiehať formou praktickej ukážky a pohovoru pred trojčlennou komisiou, ktorú zostaví a menuje štatutárny zástupca JA Slovensko z radov lektorov.

4. Frekventant má uhradený účastnícky poplatok za vzdelávanie.

JA Slovensko po úspešnom ukončení programu kontinuálneho vzdelávania, alebo po úspešnom overení profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch vydá frekventantovi osvedčenie.

Všeobecné informácie k záverečnej práci a prezentácii:

Zadanie a štruktúra záverečnej práce
Úlohou frekventanta je spracovanie metodických materiálov k jednej vyučovacej hodine z nižšie uvedených tém s využitím inovatívnych metód zameraných na uplatnenie teoretických poznatkov v praxi:

1. Simulácia JA Firmy v cestovnom ruchu
2.  Evidencia finančných tokov
3.  Podnikateľský zámer
4.  Simulácia mikroekonomického prostredia
5.  Poslanie, vízia a ciele podniku
6.  Analýza primárnej a sekundárnej ponuky cestovného ruchu
7.  Analýza mikro a makroprostredia podniku cestovného ruchu
8.  Segmentácia trhu
9.  Tvorba produktového portfólia
10.  Organizačná štruktúra podniku
11.  Založenie podniku
12.  Distribúcia
13.  Komunikácia
14.  Kalkulácia a cenotvorba
15.  Prepočty rentability a efektivity
16.  Realizácia pripravených ponúk

17. Spätné väzby

Podstatou je opísať a sprostredkovať vlastné skúsenosti (Best Practise) s využitím inovatívnych postupov vo vyučovaní predmetu podnikanie v cestovnom ruchu. Napríklad využitie postupov, vzdelávacích aktivít, projektov, externých konzultantov, vedúcich k motivácii žiakov, pre pochopenie učiva alebo získanie praktických skúseností študentov. Zvážte, ako by sa v rámci lekcie dal využiť konzultant z podnikateľského alebo manažérskeho prostredia, ako čo najlepšie využiť prepojenie školy a podnikateľského či odborného prostredia.
Záverečná práca – odporúčaná štruktúra
Stručná charakteristika predmetu podnikanie v cestovnom ruchu - zavedenie predmetu do celkovej koncepcie školských vzdelávacích programov na škole + konkrétne nastavenie predmetu podnikanie v cestovnom ruchu v podmienkach školy (štruktúra JA PvCR – forma predmetu – voliteľný/nepovinný/krúžok, dotácia hodín, počet študentov, ročník)
I. Metodicky spracovaná lekcia (vyučovací blok)

 • Cieľ lekcie
 • Hlavná úloha/myšlienka
 • Základné pojmy
 • Pomôcky, metódy
 • Úloha pre študentov (príprava študentov na lekciu)
 • Časový harmonogram
 • Stručný popis lekcie
 • Metodický postup lekcie
 • Inovácia, prínos učiteľa, študenta
 • Odporúčaná literatúra, zdroje informácií

Pozn. ako prílohu je možné doplniť dokumentáciu, ukážku učebných textov, pomôcok a podobne
II. Záver - zhodnotenie dosiahnutých výsledkov žiakov a reálnej študentskej spoločnosti, prínosy pre žiakov. Odporúčania a návrhy pre zmeny a budúce nastavenie programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu. Potreby vzdelávania v oblasti cestovného ruchu pre daný odbor, žiakov.
V prípade, že frekventant ešte samostatne neviedol skupinu žiakov v programe a je zapojený do kontinuálneho inovačného vzdelávania, je povinný odučiť minimálne 1 lekciu podnikania v cestovnom ruchu z celkového nastavenia predmetu podľa potrieb žiakov v danom odbore na škole, ktorej pôsobí.

Forma a náležitosti záverečnej práce a prezentácie:
 • Záverečná práca spočíva v spracovaní zadanej témy na základe vlastných vedomostí a skúseností z vyučovania programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu.
 • Záverečná práca bude spracovaná v elektronickej textovej forme v rozsahu maximálne 5 strán (titulná strana sa do rozsahu nezapočítava).
 • Formát písma Times New Roman – 1,5 riadkovanie – nastavenie okrajov na štýl Normal, čo zodpovedá 2,5 cm okraju z každej strany
 • Vzor titulnej strany záverečnej práce si môžete stiahnuť priamo tu. Každá práca musí mať zvolený názov, ktorý korešponduje so zvolenou témou spracovanej lekcie. Názov práce bude uvedený aj na osvedčení.
 • Účastník si k záverečnej práci zároveň pripraví prezentáciu v PowerPointe (.ppt,.pptx,.pps,.ppsx) podľa uvedeného vzoru/templatu. Vzor si môžete stiahnuť tu.
 • Rozsah prezentácie v PowerPointe je stanovený na max. 10 obrázkov (slide-ov) do veľkosti 5MB.
 • Čas na záverečnú prezentáciu je stanovený pre frekventanta na maximálne 15 minút + 5 minút má vyhradený priestor skúšobná komisia na otázky a pripomienky k práci a prezentácii.
 • Záverečnú prácu v elektronickej verzii v textovom formáte DOC, DOCX alebo PDF a prezentáciu vo formáte PPT(x), PPS(x) je frekventant povinný vypracovať a zaslať najneskôr do 31. mája 2019 emailom na adresu belusko@jaslovensko.sk .
 • Záverečné prezentácie budú prebiehať osobne v stanovené termíny.
 • Účastníkom bude k dispozícii štandardná prezentačná technika – notebook, dataprojektor.
 • V opodstatnených a potvrdených prípadoch je možné sa zúčastniť náhradného termínu, ktorý bude dodatočne stanovený JA Slovensko.
 • Záverečné prezentácie sú verejné.
Termíny a miesta konania záverečných prezentácií:

Budú upresnené a zverejnené na stránke www.pvcr.jaslovensko.sk.
V prípade nejasností alebo otázok k ukončeniu kontinuálneho inovačného vzdelávania, prosím, kontaktujte programového manažéra Mariána Beluška e-mailom na adrese belusko@jaslovensko.sk alebo telefonicky na 0911 268 884.

Poznámka

Program kontinuálneho inovačného vzdelávania programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2 bol akreditovaný pre kategóriu a podkategóriu predagogických zamestnancov:

 • Kategória pedagogických zamestnancov - učiteľ,
 • Učiteľ v podkategórii - učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).

Kariérový stupeň a kariérová pozícia bez obmedzenia. Požadované vstupné vzdelanie učiteľa strednej školy je odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný typ školy.
Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie: 31. máj 2019
Termíny konania záverečných prezentácií:
Predbežne plánované na týždeň 10. – 14. jún 2019