Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu 2020-2021

 

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška do programu Podnikanie v cestovnom ruchu pre šk. rok 2020/2021

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom zabezpečí jeho zaradenie do vyučovacieho procesu v šk. r. 2020/2021 a vytvorí vyučujúcemu a študentom adekvátne podmienky na realizáciu programu na škole. Podľa možností umožní účasť pedagóga a študentov na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

Údaje o organizácii: 

Junior Achievement Slovensko, n.o.
Pribinova 4195/25, 811 09  Bratislava

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu: 
SK76 8330 0000 0025 0123 3450

 

Program Podnikanie v cestovnom ruchu 1 je spoplatnený sumou 40,- € na 1 školský rok (bez ohľadu na počet tried programu Podnikanie v cestovnom ruchu 1).

V školskom roku 2020/2021 máme pre vás ponuku/zľavu z poplatkov za vzdelávacie programy:

1. Ak je škola zapojená v jednom školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 40,- €.

2. Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom súčasne poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch programov uhradí sumu 80,- €. Za zapojenie sa do štvrtého a prípadne aj piateho ďalšieho vzdelávacieho programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 40,- € za program.

3. Ak je škola zapojená do minimálne šiestich rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za šesť vzdelávacích programov.

Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu až v priebehu mesiaca jún.
 

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program.

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

 

Prečítajte:
Pravidlá a podmienky platné od 1. januára 2020 

Storno poplatky

    
Škola
Názov:
(napr. Obchodná akadémia)
     
Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:  
Telefón: Fax:
e-mail: IČO:
VÚC: DIČ:
Okres :    
Riaditeľ
     
Titul:    
Meno: Priezvisko:
    
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte do 7 pracovných dní od doručenia prihlášky na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným daňovým dokladom.  

 

Totožné s údajmi školy.
Iné fakturačné údaje.

 

Vyplňte iba v prípade, že sú iné ako údaje školy.

Názov:    
Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
email:    
    
                       

Máme záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.
    Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov si bude organizácia JA Slovensko nárokovať poplatok vo výške 5,- € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 

Škola môže pri zapojení sa do viacerých programov JA Slovensko v šk. roku 2020/2021 získať zľavu z poplatku za program (viac o zľave tu). Vyznačte preto prosím, do akých programov sa ešte plánuje vaša škola prihlásiť a budú realizované v nasledujúcom školskom roku.
Prihlášku do niektorého z týchto programov, odporúčame kvôli uplatneniu zľavy, vyplniť najneskôr do 10 dní od odoslania tejto prihlášky.

     Viac ako peniaze

      Aplikovaná ekonómia

      Etika v podnikaní

      Podnikanie v cestovnom ruchu

      Učebnica ekonómia a podnikania

      Zručnosti pre úspech

      Žiaden iný program, iba  Podnikanie v cestovnom ruchu

 

Učiteľ
Vyučovať program môže len učiteľ vyškolený organizáciou Junior Achievement Slovensko, ktorý získal osvedčenie vyučovať predmet podnikanie v cestovnom ruchu úspešným absolvovaním inovačného vzdelávania. 
Titul:    
Meno: Priezvisko:
Ulica a číslo:  Mesto: 
Dátum narodenia: PSČ: 
Telefón (osobný): Email (osobný):
Aprobácia: Učiteľ vyučuje predmety:

Jazykové znalosti:

(uveďte cudzí jazyk a jeho úroveň, ktorý ovládate)

slovom: písmom:
slovom: písmom:
       
 
Učiteľ JE vyškolený pre daný program.
Učiteľ NIE JE vyškolený pre daný program.

 

Bol vyškolený v roku: 

 

Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
    
Trieda č. 1
 
Predpokladaný počet študentov v triede:   
Program sa bude realizovať v počte hodín  ako:   
povinný predmet
nepovinný predmet
voliteľný predmet
krúžok
    
Trieda č. 2
 
Predpokladaný počet študentov v triede:   
Program sa bude realizovať v počte hodín  ako:   
povinný predmet
nepovinný predmet
voliteľný predmet
krúžok
    

Ďalšie informácie, ktoré nám chcete/potrebujete dať vedieť:

    
Prihlášku vyplnil
Meno a priezvisko:    
Funkcia:    
Mesto:    
Email:    
Dátum: 20.01.2021 13:47
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

    
Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

    

Pred odoslaním formulára skontrolujte správnosť vyplnených údajov!