Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá a podmienky

 

 • Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci, ktorí sú v aktuálnom školskom roku zapojení do programov Zručnosti pre úspech a Podnikanie v cestovnom ruchu I.
 • Súťažiť môže jednotlivec, alebo maximálne dvojčlenný tím. 
 • Po odoslaní prihlášky nie je možné meniť členov súťažného tímu prihlásených do súťaže. Súťažný tím musí pracovať v prihlásenom zložení počas celej doby trvania súťaže, vrátane účasti na finále súťaže (ak naň postúpi).
 • Elektronickú prihlášku do súťaže spolu so súťažnou prácou - krátkym projektom je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr 19. apríla 2020 (prihláška do súťaže).
 • Škola, ktorú súťažný tím navštevuje, uhradí účastnícky poplatok vo výške 5 EUR. Ak sa z jednej školy prihlási viac súťažných tímov, škola uhradí iba jeden účastnícky poplatok 5 EUR za všetky prihlásené tímy. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu 
  SK48 8330 0000 0024 0123 3453, variabilný symbol je 381, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko učiteľa, ktorý súťažný tím (súťažné tímy) vedie. Ak je takých učiteľov na škole viac, stačí uviesť údaje jedného z nich.
  Posledný termín prihlásenia súťažnej práce do súťaže je 19. apríl 2020.
 • Projekt je možné poslať len prostredníctvom elektronickej prihlášky. Súťažná práca je odoslaná súčasne s prihláškou ako odkaz na video vložený v prihláške.
 • Projekt je vlastnou tvorbou (vlastným riešením) súťažného tímu, ktorý sa do súťaže prihlásil.
 • Prezentácia projektu v dištančnom kole je spracovaná ako videovizitka v maximálnom časovom trvaní 3 minúty. Je uložená na voľne dostupnej stránke, kde si ju je možné pozrieť (bezplatne a bez hesla), napr. youtube a pod. a dostupná bude počas celej doby trvania súťaže, minimálne do konania finálového kola.
 • Prezentácia projektu vo finálovom kole je spracovaná v PowerPointe. Vo finále budú mať súťažné tímy na prezentáciu nápadu maximálne 10 minút. Prezentuje celý tím. 
 • Nie je dovolené kopírovať iné riešenia v plnom znení alebo nápady iných osôb, organizácii, či iných tretích strán.
 • Ak súťažný tím v súťažnej práci cituje tretie osoby alebo čerpá údaje z publikácií iných autorov alebo použije obrázky, videá alebo iné záznamy, musí postupovať v súlade s autorským zákonom.
 • Členovia súťažného tímu sa zaväzujú, že spracovanie nápadu a špecifické riešenia, ktoré prihlásili do súťaže, sú ich vlastné a nie sú prevzaté od tretích strán. Znamená to, že toto riešenie je unikátne a v predstavovanej podobe ešte nebolo použité. Ak ide o inšpiráciu z iného existujúceho riešenia, finálny výstup súťažiaceho musí mať jasne rozlíšiteľnú špecifickosť a unikátnosť.
 • V prípade, že súťažný tím poruší podmienky a pravidlá súťaže Môj projekt, môže byť byť zo súťaže vylúčený.
 • Organizátor súťaže JA Slovensko, n. o., a tiež partneri a členovia odbornej poroty sú si vedomí, že sa pri hodnotení súťažných prác a nápadov môžu oboznámiť s informáciami, ktoré môžu mať charakter obdobný obchodnému tajomstvu. Pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností o ochrane týchto informácií uvedené osoby čestne prehlasujú, že:
  • zachovajú mlčanlivosť o know-how nápadu, s ktorým sa pri hodnotení oboznámia, a ktoré preukázateľne nemali k dispozícií pred zahájením súťaže v danom šk. roku, resp. nie sú verejne známe,
  • pri posudzovaní súťažných prác budú postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, profesionálnym prístupom a hodnotiť ich budú zodpovedne a nestranne,
  • budú získané informácie využívať len na účely posúdenia a hodnotenia súťažných prác.
 • Súťažné práce hodnotí odborná porota zložená z najmenej 3 členov.
 • Odborná porota má právo pozvať do prezenčného kola súťaže (finále) menej tímov ako je stanovený počet (12 tímov/súťažiacich).
 • Súťažné tímy sú odbornou porotou hodnotené:
  • v dištančnom kole - na základe zaslanej videovizitky podľa zverejnených kritérií (hodnotiace kritériá). Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 %. Do finále postupuje maximálne 12 tímov/súťažiacich. V prípade, že sa postupujúci tím nebude môcť finále zúčastniť, alebo účasť odmietne, bude oslovený tím, ktorý bol v hodnotení porotou na 13. mieste, príp. 14. mieste, atď. 
  • v prezenčnom kole - na základe osobnej prezentácie témy a obhajoby projektu podľa zverejnených hodnotiacich kritérií (hodnotiace kritériá). Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 %. Ocenené budú 3 tímy, ktoré dosiahnu najvyšší počet bodov. Udelené môže byť 1., 2. a 3. miesto.
 • Porota má právo v prezenčnom kole súťaže (finále) neudeliť 1., 2. alebo 3. miesto.
 • JA Slovensko, n.o. si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v ktorejkoľvek fáze priebehu súťaže, pokiaľ to bude nevyhnutné pre zachovanie transparentnosti súťaže. O týchto zmenách budú súťažiaci a ich učitelia bezodkladne oboznámení emailom.
Zásady správania sa na súťaži

Prosíme všetkých súťažiacich, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami.

 1. V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 2. Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti (podanie ruky a pod.).
 3. Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 4. Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 5. Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 6. V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov.  Riadi sa nimi každý tím.
 7. Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 8. Verejnosť je súčasťou súťaže, potleskom vzdávajú česť víťazom aj porazeným.
 9. Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 10. Je dôležité svojim správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 11. Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.