Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


MÔJ PROJEKT

Súťaž je v školskom roku 2019/2020 vzhľadom na súčasnú coronavirus situáciu ZRUŠENÁ. 

Súťaž Môj projekt (pre región) je v školskom roku 2019/2020 súčasťou nového programu - Zručnosti pre úspech.
Je určená pre žiakov, ktorí sú v aktuálnom školskom roku zapojení do programu Zručnosti pre úspech, alebo Podnikanie v cestovnom ruchu I. 

Ciele súťaže
  • Podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.
  • Rozvíjať samostatnú, ale aj tímovú prácu.
  • Podporiť kreativitu a inovačné myslenie. 
Zadanie

Súťaž projektov študentských tímov je postavená na prezentácii konkrétneho produktu, ktorý súťažný tím navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci ostatných spolužiakov.

Projekt môže byť zameraný na rôzne oblasti (potravinárstvo, cestovný ruch, technika, a pod.) Môže ísť o návrh konkrétneho produktu (výrobku, alebo služby), ktorý sa doposiaľ nepredáva, alebo zdokonalenie už existujúceho riešenia o vlastné, inovatívne nápady (tie však musia byť jasne rozlíšiteľné od existujúceho riešenia).

Žiaci by sa mali pri tvorbe projektu zamerať na to, komu je výsledný produkt určený, kto môžu byť ich potenciálni zákazníci, ako náročné by bolo začať ho vyrábať a predávať, ako ho dostať do povedomia a v čom je unikátny.

Dôležité je zamyslieť sa aj nad finančnou stránkou produktu. Teda či by ho mohli žiaci vyrábať sami, alebo je na to potrebná pomoc inej firmy, ktorá má dostupnú technológiu? Je potrebná na začatie predaja veľká vstupná investícia, alebo sú tieto náklady nízke? Za akú cenu by ste mohli produkt predávať? 
 

Časový harmonogram súťaže

3. február - 19. apríl 2020 | Príprava a vypracovanie projektu

do 19. apríla 2020 | Zaslanie záväznej prihlášky do súťaže, vrátane videovizitky

4. máj 2020 | Zverejnenie finalistov súťaže

13. máj 2020 | Zaslanie prezentácie finalistov

15. máj 2020 | Finále súťaže - Banská Bystrica (miesto sa môže zmeniť)

 

Súťaž má 2 kolá: 

1. dištančné - zaslané prihlášky vrátane videovizitky posúdi odborná porota a vyberie maximálne 12 finalistov

2. prezenčné - finále súťaže za účasti 12 vybraných súťažných tímov a ich ústna obhajoba projektu

Vo finálovom kole odborná porota vyberie maximálne troch víťazov (1., 2. a 3. miesto), ktorí získajú vecné ceny.

Víťazi súťaže Môj projekt (spolu maximálne 6 žiakov) automaticky postupujú aj na študentskú konferenciu Mladý líder, ktorá sa uskutoční 2. - 5. júna 2019 v Bratislave a Belušských Slatinách (začína v Bratislave, končí v Belušských Slatinách).
 

Poplatok

Účastnícky poplatok je 5,- €, hradí sa za školu bez ohľadu na počet zapojených tímov v súťaži. Poplatok zaplaťte na číslo účtu 
SK48 8330 0000 0024 0123 3453 (Fio banka), ako variabilný symbol uveďte 381. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 19. apríla 2020. Do správy pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko učiteľa programu.