Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Celoslovenské finále súťaže

Najlepšie tímy so svojimi nápadmi/projektmi postúpia do celoslovenského finále – Môj projekt (pre región) na základe hodnotenia poroty v korešpondečnom kole. Finále sa uskutoční (termín bude upresnený) v Banskej Bystrici.

 • Súťažiace finálové tímy prezentujú počas svojej prezentácie v trvaní 10 min. svoj, už ani nie nápad, ktorý predstavili vo videovizitke/videoprezentácii, ale zrealizovaný projekt s využitím v cestovnom ruchu, prípadne v čase konania finále projekt zrealizovaný na 50% s reálnym dokončením do začiatku nového školského roka.  pripoja záverečnú – realizačnú fázu projektu z praxe (jeho uplatnenie, využitie, ...).
 • Počas prezentovania musia byť prítomní všetci dvaja členovia súťažného tímu, v prípade, že projekt prezentuje dvojčlenný tím.
 • Po skončení všetkých prezentácií určí porota víťaza.
 • V prípade, že sa niektorý z postupujúcich tímov nebude môcť zúčastniť celoslovenského finále z akýchkoľvek dôvodov, bude jeho miesto ponúknuté ďalšiemu v poradí.
 • V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

Záväzky, ktoré plynú víťazovi:

Regionálne medializovanie súťaže (napr. články do miestnych novín, príspevky do rozhlasového vysielania ...). Od najúspešnejších účastníkov súťaže sa očakáva, že budú reprezentovať organizáciu Junior Achievement Slovensko na Slovensku i v zahraničí.

Kritériá hodnotenia vo finále:
 • výber prezentovaného námetu, jeho vhodnosť, opodstatnenie a jedinečnosť,
 • praktické využitie prezentovaného projektu alebo materiálu pre rozvoj cestovného ruchu v konkrétnom regióne,
 • reálnosť a využiteľnosť projektu v regióne,
 • trvalá udržateľnosť projektu,
 • využitie domácich zdrojov,
 • komplexnosť projektu/produktu (prepojenie viacerých regionálnych subjektov  cestovného ruchu),
 • spolupráca s existujúcimi subjektmi  v cestovnom ruchu
 • marketing projektu a systém informácií o ňom,
 • schopnosť projektu/produktu tvoriť zisk a byť zdrojom pre podnikanie,
 • celkový dojem a úroveň prezentácie,
 • úroveň prezentačných a komunikačných zručností ( úroveň vyjadrovania, komunikácia s publikom, neverbálna komunikácia, schopnosť reagovať na otázky, schopnosť argumentovať),
 • miera práce študentov z tímu a náročnosť celého projektu,
 • obsahové zvládnutie témy,
 • využívanie techniky a schopnosť s ňou pracovať počas prezentácie,
 • dodržanie časového limitu,
 • celkový imidž (oblečenie, vystupovanie prezentujúcich).