Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

Pravidlá súťaže

Záväzné pravidlá
 • Súťažný tím sa prihlásením na JA Vitajte v našom regióne zaväzuje zapojiť do súťaže Social Innovation Relay - registrovať svoj tím na SIR platformu a nahrať svoj prvotný podnikateľský nápad najneskôr do 4. apríla 2019. Viac info tu www.jaslovensko.sk/sir-sutaz.
 • Súťažný tím sa prihlásením na JA Vitajte v našom regióne zaväzuje k účasti na informačnom webinári k súťaži, ktorý sa uskutoční 15. februára 2019. Webináru sa musí zúčastniť min. jeden člen tímu.
 • Možnosť prezentovať sa na JA Vitajte v našom regióne majú všetky školy, ktoré sú v školskom roku 2018/2019 zapojené do programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu I. Súťaže sa môže zúčastniť maximálne 30 súťažných tímov. Junior Achievement Slovensko si vyhradzuje právo zmeny počtu tímov.
 • Online prihláška do súťaže bude zverejnená od pondelka 4. februára 2019 (7:00) do štvrtka 7. februára 2019 (24:00) na webovej stránke pvcr.jaslovensko.sk. Prihláška je záväzná!
 • Na veľtrh bude akceptovaných maximálne 30 súťažných tímov (ak nebude stanovené inak). Zoznam prihlásených tímov bude zverejnený po ukončení prihlasovania. V prípade, že sa na veľtrh prihlási viac ako 30 firiem, bude zo všetkých prihlásených tímov vybraných 30 prostredníctvom online losovania. Jeho termín bude  zverejnený v prípade potreby, po ukončení prihlasovania. 
 • Až po zaradení na súťaž uhradí súťažný tím účastnícky poplatok 5,- €. Poplatok uhradí uchádzač na číslo účtu IBAN:  SK48 8330 0000 0024 0123 3453, variabilný symbol 263. Do informácie pre adresáta je potrebné uviesť meno učiteľa, ktorý program na škole realizuje.
 • Ak sa súťažný tím po odoslaní prihlášky rozhodne súťaže nezúčastniť, JA Slovensko bude od neho vymáhať náklady súvisiace s organizačným zabezpečením súťaže, a to nasledovne: odhlásenie do 22. februára = sankcia 30,- €, odhlásenie do 8. marca = sankcia 60,- €, odhlásenie po 8. marci = sankcia 100,-€.
 • Súťažné tímy sú zapojené a súťažia v týchto kategóriách:
  • TOP podnikateľský nápad
  • Tímová prezentácia regiónu
 • Súťažné tímy môžu byť ocenené aj v rámci týchto ocenení:
  • Prezentačné vystúpenie súťažného tímu
  • Maskot podujatia
  • Cena študentov
 • Na tejto stránke nájdete viac o súťažných kategóriách.
 • Každý súťažný tím môže na súťaží reprezentovať maximálne 5 študentov. Medzi piatich členov súťažného tímu patria aj maskoti a iní propagátori.
 • Prezentácia súťažného tímu je možná len v priestore výstavného stánku, čo vylučuje lepenie, vyvesovanie plagátov, nálepiek v priestoroch obchodného centra a pod. Ak sa rozhodnete pre iné formy prezentácie, napríklad rozdávanie letákov, maskot a podobne, prosím, zvážte vhodnú formu aj mieru tejto propagácie tak, aby bola pre zákazníkov lákavá, nie obťažujúca.
 • Súčasťou pravidiel súťaže je podmienka, že nebude akceptované balenie výstavných stánkov pred ukončením súťaže. Zaslanou prihláškou súhlasíte s účasťou na súťaži v stanovenom termíne a čase.
 • Je prísne zakázané v stánku používať variče, kanvice na vodu a iné elektrické zariadenia (okrem počítačov), ktoré majú vysoký odber elektriny a môžu neúmerne zaťažovať elektrickú sieť.
 • V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.