Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie v cestovnom ruchu

ako program v nasledujúcich rokoch skončí! Pre školy, ktoré tento program realizovali sú preto dôležité nasledujúce informácie:

 • v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 bude program len pre vyškolených učiteľov a bez súťaže Vitajte v našom regióne,
 • v školskom roku 2019/2020 dobehne ešte aj druhý ročník programu, ale už sa nebude dať prihlasovať na dvojročný program,
 • poplatok za program zostáva zachovaný,
 • žiaci budú môcť dostať po ukončení programu certifikát, podľa platných podmienok,
 • súťaž Môj projekt pre región zachováme, ale bude súčasťou už nové programu,
 • náhradou za program Podnikanie v cestovnom ruchu bude čiastočne nový program, ktorý pilotne spúšťame v šk. roku 2019/2020. 

Podnikanie v cestovnom ruchu je celoročný vzdelávací program (s možnosťou realizácie ako jednoročný alebo dvojročný program) zameraný na tzv. "incomingový" cestovný ruch určený pre vekovú skupinu 14 až 19-ročných žiakov, ktorý:

 • orientuje mladých ľudí vo svete cestovného ruchu,
 • motivuje mladých ľudí na zapájanie sa do diania vo svojom okolí,
 • zameriava sa na komunikovanie s ľuďmi, zisťovanie potrieb regiónov a zákazníkov,
 • učí hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku vo svojom regióne.

Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve Slovenska.

Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného ponukového katalógu, podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne, či výmenný pobyt pre partnerskú školu.

Podnikanie v cestovnom ruchu sa realizuje na Slovensku od roku 2001, Junior Achievement Slovensko, n.o. je jeho odborným garantom.

Dôležitú úlohu v programe majú dobrovoľní konzultanti z podnikateľskej praxe, ktorí navštevujú triedy a pracujú so žiakmi tak, že vnášajú do vyučovacieho procesu praktické pohľady a vlastné skúsenosti z problematiky.

Druhý ročník programu

V prípade dvojročnej verzie programu si žiaci v druhom ročníku štúdia zakladajú JA Firmu v cestovnom ruchu, ktorá simuluje akciovú spoločnosť s reálnymi produktmi. Volia si svoj manažment, pripravia podnikateľský zámer, získajú kapitál predajom akcií, vedú účtovníctvo a realizujú svoj podnikateľský zámer. Tým sa umožní žiakom aplikovať získané teoretické poznatky v praktických činnostiach.
Na základe prieskumu trhu, žiaci pripravujú podnikateľský plán, hľadajú najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu, zaoberajú sa marketingom a vedením účtovnej agendy. Na záver roka ukončia činnosť JA Firmy uzávierkou účtovných kníh, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a firmu zlikvidujú podľa platných predpisov.
Cieľom študentskej firmy je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. Praktická stránka podnikania učí žiakov komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť, riešiť problémy pod vedením učiteľa a konzultanta.

Ciele programu
 • Pochopiť základné princípy podnikania v oblasti cestovného ruchu.
 • Predstaviť oblasť cestovného ruchu ako zdroj možných pracovných príležitostí.
 • Posilniť u mladých ľudí aktívny postoj k vlastnej budúcnosti tým, že im ukáže možnosť samozamestnania v oblasti cestovného ruchu.
 • Podporiť poznanie podnikateľského prostredia z pohľadu poskytovateľa aj prijímateľa služieb.
 • Rozvinúť záujem o poznanie regiónov Slovenska očami návštevníka, a tak posilniť pochopenie významu vysokej kvality poskytovaných služieb.
 • Poskytnúť príležitosti na prezentovanie regiónov Slovenska ako zaujímavých destinácií.
 • Posilniť informovanosť o význame poisťovníctva vo vzťahu k cestovnému ruchu.

Forma vyučovania

Program využíva e-learningové prvky. Môže sa realizovať formou záujmového krúžku, alebo ako voliteľný nepovinný predmet minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne. Učebné texty, cvičebnica a metodická príručka v slovenskom jazyku sú sprístupnené na internetovej stránke programu, na ktorú majú školy prístup cez prístupové heslá počas celého školského roka.